» » NƏBİYEV ƏLİBABA Baytarlıq işinin təşkili və iqtisadiyyatı

NƏBİYEV ƏLİBABA Baytarlıq işinin təşkili və iqtisadiyyatı - 21-may, 2020, 09:45

#

                                 
   Masallı Dövlət Regional Kolleci
                                                                                                              Təsdiq edirəm:
               
                                                                                            Tədris  işləri  üzrə  direktor  müavini:            Ağayev Namik


                                                                                                                                              “ 06” fevral  2020-ci il
  
                                                 Fənn  sillabusu
 İxtisas: Baytarlıq. 18-1. 18-2.
 Fənn  birləşmə  komissiyası: Ümumtəhsil fənn birləşməsi
  
                                             I. Fənnin  haqqında  məlumat:
 Fənnin adı: Baytarlıq işinin təşkili və iqtisadiyyatı
 Kodu: 
 Tədris ili: 2019-2020, semestr II
 Kurs: III
 Tədris  yükü: Cəmi 60 saat ( 45 s mühazirə; 15 s seminar)
 Tədris  forması: Əyani 
 Tədris  dili: Azərbaycan  dili  
 AKTS üzrə  kredit: 4
  
    II. Müəllim  haqqında  məlumat :
 Adı, soyadı, elmi dərəcəsi və  elm  adı:  Nəbiyev Əlibaba İsaq oğlu.
 Ünvan: Masallı şəhəri
 Məsləhət  günləri və  məsləhət saatı: II gün  1400-1600 
  Qeyd: Semestrin  sonunda deyil, problem yarandığını hiss etdiyiniz an yardım üçün müraciət etməkdən çəkinməyin.                                     
  
  
  
  
  
  
  III. Tövsiyə  olunan  dərslik, dərs  vəsaiti və metodik  vəsaitlər
 İstifadə olunan ədəbiyyat: 
  
 1.Baytarlıq işinin təşkili və iqtisadiyyatı. Y.Səfətova T.Məmmədov
 2.İnternet resusları
   
 IV. Fənnin təsviri:
 ‘’Baytarlıq işinin təşkili və iqtisadiyyatı’’ fənni Baytarlıq FBK nəzdində ixtisaslar üzrə tədris planı çərçivəsində işlənilmişdir. Bu fənn subbakalavr tələbələri üçün müstəqil fənn kimi tədris olunur və onun tədrisi üçün 1 smestr tədris yükü ( 60 saat 45 saat mühazirə və 15 saat seminar) nəzərdə tutulur.
                                       V.  Fənnin tədrisi üzrə məqsəd:
 Müasir dövrdə elmi informasiyanın artması Azərbaycan xalqının tarixi dövlətçilik ənənələrinin və heyvandarlıq təsərrüfatına aid məlumatların gələcək nəsillərə hərtərəfli öyrədilməsini zəruri edir. Hər bir tələbə Azərbaycanda tarixən heyvandarlığın olmasını nəzərə alaraq Baytarlıq işinin təşkili və iqtisadiyyatı fənninin başlıca vəzifəsi müxtəlif növ quş  heyvan arı  və balıqların sağlam saxlaması onların sayının və məhsuldarlığının artırılması nəhayət heyvan və insanların ümumi xəstəlikərdən qorubması qaydalarını öyrədir. Baytarlıq işinin əsas xüsusiyyətlərindən biri heyvandarlıqda kütləvi profilaktiki müalicə və baytar sanitar tədbirləridir.
                                      VI.   Davamiyyətə  verilən  tələblər: 
         Dərsdə  davamiyyətə  görə  verilən  maksimum  bal 10 baldır.Balı miqdarı  əsasən tələbə smestr  ərzində fənn  üzrə  bütün dərslərdə iştirak  halda  ona 10 bal verilir. Smestr  ərzində fənnin  tədrisinə ayrılan saatların hər  buraxılan 10%-nə 1 bal çıxılır. Fənn  üzrə semestr ərzində  buraxılmış  auditoriya  saatlarının ümumi  sayı normativ  sənədlərdə müəyyən olunmuş həddən yuxarı (25%-dən çox)  olduğu  halda  tələbə  həmin  fəndən  imtahana  buraxılmır və  onun həmin fənn üzrə akademik borcu qalır və sonradan onun haqqında müvafiq qərar qəbul edilir.
 VII. Qiymətləndirmə
  Tələbənin biliyi 100 ballı sistemlə qiymətləndirilir. Bundan 50 balı tələbə semestr ərzində,50 balı isə imtahanda toplayır. Semestr ərzində toplanan  50 bala aşağıdakılar aiddir:
 -10 bal sərbəst işlərin tərtib olunmasına,
 -30 bal seminar və laboratoriya dərslərində fəaliyyətinə və kollekviumlara görə,
 -10 bal dərslərə davamiyyətə görə.
   İmtahanda qazanılan balların maksimum  miqdarı  50-dir.
   İmtahan biletinə bir qayda olaraq fənni əhatə edən  5 sual daxil  edilir.
 Qiymətləndirmə meyarları  aşağıdakılardır:
 -10 bal-tələbə keçilmiş materialı dərindən başa düşür,cavabı dəqiq və hərtərəflidir.
 -9 bal-tələbə materialı tam başa düşür,cavabı dəqiqdir və mövzunun mətnini tam aça bilir.
 -8 bal-tələbə cavabında ümumi xarakterli bəzi qüsurlara yol verir;
-7 bal-tələbə keçilmiş materialı başa düşür,lakin nəzəri cəhətdən bəzi məsələləri əsaslandıra bilmir.
-6 bal- tələbənin cavabı əsasən düzgündür.
-5 bal-tələbənin cavabında çatışmazlıqlar var, mövzunu tam əhatə edə bilmir.
-4 bal- tələbənin cavabı qismən doğrudur, lakin mövzunu izah edərkən bəzi səhvlərə yol verir;
- 3 bal- tələbənin mövzudan xəbəri var, lakin fikrini əsaslandıra bilmir;
- 1-2 bal- tələbənin mövzudan qismən xəbəri var.
 -0 bal- suala cavab yoxdur.
    Tələbənin imtahanda topladığı balın miqdarı 17-dən az olmamalıdır. Əks təqdirdə tələbənin
imtahan göstəriciləri semester ərzində tədris fəaliyyəti nəticəsində topladığı bala əlavə olunmur.
  Təhsilalma prosesinə nəzarət və tələbələrin biliyinin yekun qiymətləndirilməsi
 
Tələbənin biliyinin yekun qiymətləndirilməsi imtahan zamanı 50 bal və imtahana qədər 50 bal toplanan ballar cəmi 100 bala bərabərdir.yekun bal aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:“Əla”                                          -91-100“Çox yaxşı”                                -81-90“Yaxşı”                                       -71-80“ Kafi”                                        -61-70“Qənaətbəxş”                             -51-60              F-   “Qeyri-kafi”                               -51 baldan aşağı
 
Yekun qiymətləndirmədə 51 ba və ondan yuxarı bal toplayan tələbə fənn üzrə müəyyən olunmuş krediti qazanır və müvəffəqiyyət qazanan tələbə,51 baldan aşağı bal toplayan tələbə isə həmin fəndən krediti qazanmır və akademik borcu olan tələbə adlanır.  
                                   VIII.  Davranış qaydalarının pozulması: 
       Tələbə Kollecin daxili nizam –intizam qaydalarını pozduqda əsasnamədə nəzərdə tutulan
       qaydada tədbir görüləcəkdir.
  
  
                                           IX.Tələbənin nizam-intizamına qoyulan tələblər:
 
Kollecin ictimai asayiş və daxili intizam, davranış qaydalarının tələblərinə riayət etmək;Təlim məşğələlərinə məsuliyyətli, ciddi yanaşmaq və müntəzəm olaraq  iştirak etmək, müvafiq tədris planlarında nəzərdə tutulmuş bütün növ tapşırıqları müəyyən edilmiş dövrlərdə yerinə yetirmək;Kollecin ictimai işlərində yaxından iştirak etmək;Şəxsi gigiyenya qaydalarına əməl etmək;Kollecin  otaqlarına, tədris-laboratiya avadanlığına, cihazlara, dərs vəsaitlərinə, kitablarına və digər əmlakına qayğı və səliqə ilə yanaşmaq, onların korlanmasına, zədələnməsinə və itməsinə  yol verməmək, otaqların onların təmizliyinə və səliqəsinə riayət etmək.                                                       X.Dərsin işlənmə forması:
 
Dərslər müəllimin izahlarından və mövzu ətrafında interaktiv (qarşılıqlı) müzakirələrdən ibarət olacaqdır.Keçirilən dərslərin tezisləri sonra tələbələrə verilsə də , dərslərdə qeydlər götürmək olduqca vacibdir! Çünki, bu tezislər dərslərdə izah, təhlil və müzakirə edilən məsələləri bütün dolğunluğu ilə əks etdirməyəcəkdir.Dərslər Azərbaycan dilində keçiləcəkdir. Lakin dərsdə sualları, imtahanda cavabları və nəhayət esseləri Azərbaycan,Rus və ya İngilis dilində ifadə etmək olar.Dərslərin mövzu ardıcıllığı iş planında göstərildiyi kimidir.Sərbəst işlərdə azərbaycan, rus və ingilis dilində hazırlanıb təhvil verilə bilər.   XI.Dərsə hazırlaşma forması:
         Dərslərə hazırlaşma forması aşağıdakı kimi tövsiyə olunur:
 
Hər bir dərsdən qabaq növbəti dərsin mövzusuna uyğun oxumaq, mövzunu dərsə qədər qədər müəyyən dərəcədə öyrənmək, əlavə materialları dəftərə qeyd edib müəllimə göstərməkHər bir dərsdə diqqətli olmaq, diskussiyalarda aktiv iştirak etmək və qeydlər götürməkHər bir dərsdən sonra keçilmiş dərsdə danışılanları xatırlamaq, onları düşünmək və dərsdə götürülmüş qeydləri tamamlamaq lazımdır.Dərslərdə ekspromt ( bədahətən, meyxanavari) və assosiativ ( ağla ilk gələn fikirlərlə) aktivlik göstərmək mümkün deyil. Buna görə də , hər bir dərsin mövzusuna qabaqcadan hazırlaşmaq lazımdır. Adi səviyyədə hazırcavablıq aktivlik balı sayılmayacaqdır!  
  
  
  
 XII.   Təqvim planı:
 
N
Keçirilən mühazirə mövzularının məzmunu
   Saat      mühazirə
seminar
1
Mövzu № 1.Ət mallarnın keyfiyyətinin ekspertizası fənninin əhəmiyyəti.
Plan:
1.Qidalanma ətin rolu
2.Ətlərin təsnifatı
3.Ətin qidalılıq dəyəri
3
1
2
Mövzu № 2. Ətin morfoloji quruluşu.
Plan:
1.Ətin tərkibində olan toxumaların xüsusiyyəti
2. Əzələ və piy toxuması.
3. Birləşdirici toxuma
 4.Sümük və qığırdaq toxuması
        3
1
3
Mövzu№ 3. Ətin kimyəvi tərkibi
Plan:
1.Ətin tərkibində olan suyun miqdarı və onun keyfiyyətə təsiri
 2. Ətin tərkibində olan zülallar  yağlar və karbohidratlar
 3. Fermentlər vitaminlər mineral və ekstraktiv maddələr
        3
1
4
Mövzu № 4 .Kəsimdən sonra cəmdək və orqanların müayinəsi
Plan:
1. Avtoliz
2. Ətin ilkin emalı
3. Mıcburi kısilmiş heyvanların əti
3
1
5
Mövzu№ 5. Ətin identifikasiyası və ekspertizası
Plan:
1.Ekspertiza eçen nümunənin götürülməsi
2. Dequstasiyanın aparılması
3
1
     6
Mövzu№ 6 Ətin növ mənsubiyyətinin təyini
Plan: 1.Sümüklərin skeletin və daxili orqanların anatomik fərqləri
2. Əzələ piy və s. toxumaların quruluşu və fiziki kimyəvi föstəriciləri
3. Presipitasiya reaksiyası
3
1
    7
Mövzu№ 7. Ətin baytarlıq saniariya ekspertizası
Plan:
1. Limfa sisteminin baytarlıq ekspertizasında rolu
 2. İnfeksion xəstəliklər zamanı ətin ekspertizası
3. Yoluxmayan xəstəliklər zamanı ətin baytar sanitar ekspertizası
 3
       1
8
Mövzu№ 8 . Sanitariya baxımından normadan kənara çıxma hallarında ətin ekspertizası
 Plan:
1.Ətin normal halının dəyişməsi
 2.Zəhərlənmələr zamanı ətin ekspertizası
3
1
  
 


mühazirə
seminar
9
Mövzu № 9. Kəsimlik heyvanların xarakteristikası
Plan:
1.Ətin möhürlənməsi. Möhürlərin növləri
2.Müxtəlifkəsimlik heyvanların ümumi xarakteristikası
3.Heyvanların ətlik üçün kəsilməsinə qoyulan tələblər
3
1
10
Mövzu № 10. Müxtəlifnöv kəsimlik heyvanların ətinin keyfiyyətiə qoyulan tələblər və keyfiyyətini qoruyan tələblər
Plan:
1.Qaramal ətinin köklük dərəcəsi
2. Buzov  ətinin köklük dərəcəsi
        3
1
11
Mövzu№ 11. Qoyun keçi və donuz ətinin keyfiyyətinə qoyulan tələblər.
Plan:
1.Qoyun və keçi ətinin kateqoriyaları qəbul və sınağı
 2. Müxtəlif amillərin ətin keyfiyyətinə təsiri
 3. Donuz ətinin kateqoriyaları qəbulu və yoxlanması
        3
1
12
Mövzu № 12.Vəhi ov heyvanlarının ətinin ekspertizası
Plan:
1.Vəhşi heyvanların ovlanması və üsullaı
2. Vəhşi heyvan ətinin morfoloji və kimyəvi tərkibi
3
1
13
Mövzu№ 13.  Ətin əlavə məhsullarının ekspertizası
Plan:
1.Ətin lavə məhsullarının kimyəvi tərkibi və qida dəyəri
2. Ətin əlavə məhsullarının müayinəsi
3.Qablaşdırma möhürlənməsi. Daşınma və saxlanılması
3
1
     14
Mövzu№ 14. Bükülü əlavə ət məhsularının ekspertizası
Plan: 1.Qaraciyər böyrək və ürəyin ekspertizası
2. Endokrin xammalın ekspertizası
3. piy xammalı və ərimiş ərzaq piyinin keyfiyyət ekspertizası
3
1
    15
Mövzu№ 15. Quş ətinin keyfiyyət ekspertizası
Plan:
1. Quşların emalı
 2.Quş ətinin ekspertizası
 3
       1

Cəmi: 60 saat
45
15
  
  
  
  
  
  
  
 XIII.Kollokvium sualları.
 Kollokvium 1
  1.Muxtar respublikada baytarlıq işinin təşkili
 2.Respublikada baytarlıq müəsisələri
 3.Sərhəd dəmiryol və su nəqliyyatında baytarlıq xidməti
 4.Ümumi profilaktika tədbirlərinin təşkili
 5.Təsərrüfatda heyvandarlığın baytar sanitar vəziyyətinin öyrənilməsi
 6.Baytarlıqda dezinfeksiya dezinvasiya dezinseksiya və depatizasiya işinin təşkili
 7.Baytarlıq tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi
 8.Baytarlıq obyektləri tikisinin təşkili
 9.Baytarlıq təchizatının təşkili
 0.Baytarlıqda uçot və hesabat işləri
   Kollokvium 2
  1.Baytarlığın qısa inkişaf tarixi
 2.Baytarlıq işinin əsasları
 3.Baytarlıq məsələləri üzrə qanunnamə
 4.Baytarlığın təşkilat quruluşu və onun işinə rəhbərlik
 5.Baytarlıq tədbirlərinin planlaşdırılması və iqtisadiyyatı
 6.Heyvandarlıqda baytar zootexniki qaydaların tətbiqi
 7.Heyvanların saxlanılması
 8.Heyvanların sayca artırılması
 9.Baytarlıqda müalicə tədbirləri
 10.Məcburi peyvəndlər
   XIV.   Fənn üzrə sərbəst işlər
 Tələbə semestr ərzində 2 sərbəst iş yerinə yetirməlidir. Yerinə yetirilmiş hər bir iş 5 balla qiymətləndirilir. Sərbəst iş müəyyən edilmiş vaxtda yerinə yetirilmədiyi təqdirdə qəbul edilmir və həmin işə görə tələbəyə bal verilmir.
             Sərbəst işin mövzuları və nəticələri jurnalda qeyd edilir.
 Sərbəst işlərin mövzuları:
 1.Heyvanların saxlanılması
 2.Yolxucu xəstəliklərin ləğv edilməsi tədbirlərinin təşkili
 3.Karantinin  qoyulması
 4.Fermalarda baytar – sanitar qaydaları
 5.Heyvan kəsimi ət emalı sənayesində nbaytar-sanitar nəzarətinin təşkili
 6.Təsərrüfatlarda baytar sanitar nəzarətinin təşkili
 7.Yolxucu xəstəliklərlə mübarizə tədbirləri
 8.Helminotoloji müayinə
 9.Baytarlıqda müalicə tədbirlərinin təşkili
 10.Disponserizasiya
 11.Rayonda baytarlıq işinə rəhbərlik
 12.Heyvandarlıqda baytar zootexniki qaydaların tətbiqi
 13.Profilaktiki peyvəndlər
 14.Baytarlıq işinin əsasları
 15.Dispanserizasiya
 16.Rayonda baytarlıq müəsisələri
 17.spesifik profilaktika
 18.baytarlıq məsələləri üzrə qanunnamə
 19.Balıqçılıqda baytarlıq uçotu jurnalı
 20.Baytarlıqda hesabat sənədləri
    Qeyd: Sərbəst işlər yazılı formada , Word faylı formasında, həcmi 4-5 səhifə (şrift 12) olmalıdır. Hər sərbəst iş tələbənin fərdi fikirlərinin məcmusu olduğuna görə plagiat yol verilməzdir
  
 XV. İmtahan sualları: 
 1.Baytarlığın qısa inkişaf tarixi
 2.Baytarlıq işinin əsasları
 3.Baytarlıq məsələləri üzrə qanunnamə
 4.Baytarlığın təşkilat quruluşu və onun işinə rəhbərlik
 5.Baytarlıq tədbirlərinin planlaşdırılması və iqtisadiyyatı
 6. Rayonda baytarlıq müəsisələri
 7.Rayon baytarlıq labaratoriyası
 8.Rayonda baytarlıq işinə rəhbərlik
 9.Xüsusi heyvandarlıq təsərrüfatında baytarlıq xidməti
 10.Şəhərdə baytarlıq işinin təşkili
 11.Muxtar respublikada baytarlıq işinin təşkili
 12.Respublikada baytarlıq müəsisələri
 13.Sərhəd dəmiryol və su nəqliyyatında baytarlıq xidməti
 14.Ümumi profilaktika tədbirlərinin təşkili
 15.Təsərrüfatda heyvandarlığın baytar sanitar vəziyyətinin öyrənilməsi
 16. Təsərrüfatda heyvanlara baytarlıq baxışının təşkili
 17.Dispanzerizasiya
 18.Heyvandarlıqda baytar zootexniki qaydaların tətbiqi
 19.Heyvanların saxlanılması
 20.Heyvanların sayca artırılması
 21.Baytarlıqda müalicə tədbirləri
 22.Yolxucu xəstəliklərə qarşı profilaktika tədbirlərinin təşkili
 23.Yolxucu xəstəliklərə qarşı profilaktika tədbirlərinin planlaşdırılması
 24.Spesifik profilaktika
 25.Allergik müayinə
 26.Bakterioloji müayinə
 27.Helmintoloji müayinə
 28.Pataloji-histoloji müayinə
 29.Məcburi peyvəndlər
 30. Profilaktik peyvəndlər
 31.Parazitor xəstəliklərə qarşı mübarizə planı
 32. Yoxucu xəstəliklərin ləğv edilməsi tədbirlərin təşkili
 33.Karantinin qoyulması
 34. Yolxucu xəstəlklərlə mübarizə tədbirləri
 35.Parazitar xəstəliklərə mübarizə tədbirləri
 36.Heyvandarlıq komplekslərində epizotologiya əlehinə tədbirlərin təşkili
 37.Sters amillər
 38.Profilaktik preparatların tətbiqi
 39.Baytar-sanitar nəzarəti və baytar –sanitar tədbirləri
 40.Təsərrüfatlarda baytar-sanitar nəzarətinin təşkili
 41. Fermalarda baytar-sanitar qaydaları
 42.Dövlət sərhədində və nəqliyatında baytar-sanitar nəzarətinin təşkili
 43.Heyvan və heyvandarlıq məhsulları ticarətində baytar –sanitar nəzarətinin təşkili
 44.Heyvan kəsimi ət emalı sənayesində baytar-sanitar işinin təşkili
 45.Heyvan xammalı sənayesində baytar nəzrətinin təşkili
 46.Baytarlıqda dezinfeksiya dezinvasiya dezinseksiya və depatizasiya işinin təşkili
 47.Baytarlıq tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi
 48.Baytarlıq obyektləri tikisinin təşkili
 49.Baytarlıq təchizatının təşkili
 50.Baytarlıqda uçot və hesabat işləri
 51.Xəstə heyvanların və müalicə işlərinin uçotu
 52.Quş fabriklərində baytarlıq uçotu jurnalları
 53.Balıqçılıqda baytarlıq uçotu jurnalı
 54.Baytarlıq labaratoriyası işinin uçot jurnalları
 55.Ət-süd  və yeyinti nəzarəti stansiyası işlərinin uçot jurnalı
 56.Nəqliyat və sərhəd baytarlıq xidməti müəsisələrində işlərin uçot jurnalları
 57.Heyvan kəsilən müəsisələrdə hyvan mənşəli xammal məhsulların emalı və saxlanılmasına dair baytarlıq tədbirlərinin uçot jurnalı
 58.Baytarlıqda hesabat sənədləri
 59.Heyvanların yolxucu xəstəlikləri haqqında hesabat
 60.Heyvanların yoluxmayan xəstəlikləri haqqında hesabat
 61.Balıq xəstəlokləri haqqında hesabat
 62.Baytarlıq labaratoriyalarının işləri haqqında hesabat
 63.Təsərrüfatların təşkilatların kəsim məntəqələrində ət süd və yeyinti nəzarət stansiyalarında baytar-sanitar nəzarəti haqqında hesabat
 64.Heyvanlar dəmiryol və su nəqliyyatı vasitəsi ilə daşınarkən aşkar edilmiş yolxucu xəstəliklər haqqında hesabat
 65.Heyvanların xüsusi qorxulu yolxucu xəstəliklərinin baş verməsi və hərəkəti haqqında təcili məlumat
 66.Sərhəd baytar nəzarət məntəqəsinin işi haqqında hesabat
  XVI.Fənn üzrə tələblər, tapşırıqlar:
 Fənni mənimsəyən hər bir tələbə:
 Fənni mənimsəyən hər bir tələbə Baytarlıq işinin təşkili və iqtisadiyyatı fənni ilə tanıçş olur.
 Ümumi profilaktikanı öyrənir
 Diaqnostik tədbirləri öyrənir.
 Spesifik profilaktikanı öyrənir
 Baytarlıqda müalicə
 Epizootiya əleyhinə tədbirlər
 Baytar sanitar işi
 Baytarlıqda maddi texniki təlimat
 Uçot və hesabat işini öyrənir
 Baytarlıq işinin təşkili və iqtisadiyyatı fənninin tədrisi zamanı qoyulan tələblər aşağıdakı kimidir
 Mühazirə mövzularının hazırlanması
 Sərbəst işlərin hazırlanması
 İmtahan sualları
 Fərdi tapşırıqlar
 ‘’Baytarlıq sanitariya ekspertizası’’ FBK-nın 2020-ci il 05 yanvar saylı iclasında təsdiq olunmuş proqrama uyğun tərtib edilmişdir.
                                                                                                       Fənn müəllimi:Ə.Nəbiyev
                                                                                                          FBK sədri:Ə.Nəbiyev
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
шаблоны для dle 11.2