» » Biofizika SİLLABUS III k BAYTARLIQ

Biofizika SİLLABUS III k BAYTARLIQ - 21-may, 2020, 11:58

#

                   
                                               Masallı Dövlət Regional Kolleci
                                                                                                   Təsdiq edirəm:             
                                                              Tədris  işləri  üzrə  direktor  müavini:            Ağayev Namik

                                                                                                                “ 06” fevral  2020-ci il
                                                                           Fənn  sillabusu
 
İxtisas: “Baytarlıq”
Fənn  birləşmə  komissiyası: Ümumtəhsil fənn birləşməsi
 
                          I. Fənnin  haqqında  məlumat:
Fənnin adı: “Biofizika”
Kodu: IPF-B21 
Tədris ili: 2019-2020, smestr İİ
Kurs: III
Tədris  yükü: Cəmi 30 saat 
Tədris  forması: Əyani 
Tədris  dili: Azərbaycan  dili  
AKTS üzrə  kredit: Kredit   
 
                        II. Müəllim  haqqında  məlumat :
Adı, soyadı, elmi dərəcəsi və  elm  adı: Mustafayeva Aytəkin
Məsləhət  günləri və  məsləhət saatı: III-V günlər 1130_1330 
 
                   III.Tövsiyə  olunan  dərslik, dərs  vəsaiti və metodik  vəsaitlər
1. Ремизов А. Н. Медицинская и биологическая физика. М.,2003.
2. Владимиров Ю. А. и др. Биофизика. М.,1983.
3. Волькенштейн М. В. Биофизика. М.,1988.
4. Белановский А. С. Основы биофизики в ветеринарии. М.,1989.
5. Грабовский Р. И. Курс физики  М.,2008.
6. Əliyev Q.Ə. Tibbi və bioloji fizika. Bakı.,1985.
                                            IV. Davamiyyətə  verilən  tələblər: 
        Dərsdə  davamiyyətə  görə  verilən  maksimum  bal 10 baldır.Balı miqdarı  əsasən tələbə smestr  ərzində fənn  üzrə  bütün dərslərdə iştirak  halda  ona 10 bal verilir. Smestr  ərzində fənnin  tədrisinə ayrılan saatların hər  buraxılan 10%-nə 1 bal çıxılır. Fənn  üzrə semestr ərzində  buraxılmış  auditoriya  saatlarının ümumi  sayı normativ  sənədlərdə müəyyən olunmuş həddən yuxarı (25%-dən çox)  olduğu  halda  tələbə  həmin  fəndən  imtahana  buraxılmır və  onun həmin fənn üzrə akademik borcu qalır və sonradan onun haqqında müvafiq qərar qəbul
edilir.
                                                       V. Qiymətləndirmə
 Tələbənin biliyi 100 ballı sistemlə qiymətləndirilir. Bundan 50 balı tələbə semestr ərzində,50 balı isə imtahanda toplayır. Semestr ərzində toplanan  50 bala aşağıdakılar aiddir:
-10 bal sərbəst işlərin tərtib olunmasına,
-30 bal seminar və laboratoriya dərslərində fəaliyyətinə və kollekviumlara görə,
-10 bal dərslərə davamiyyətə görə.
  İmtahanda qazanılan balların maksimum  miqdarı  50-dir.
  İmtahan biletinə bir qayda olaraq fənni əhatə edən  5 sual daxil  edilir.
        Qiymətləndirmə meyarları  aşağıdakılardır:
-10 bal-tələbə keçilmiş materialı dərindən başa düşür,cavabı dəqiq və hərtərəflidir.
-9 bal-tələbə materialı tam başa düşür,cavabı dəqiqdir və mövzunun mətnini tam aça bilir.
-8 bal-tələbə cavabında ümumi xarakterli bəzi qüsurlara yol verir;
-7 bal-tələbə keçilmiş materialı başa düşür,lakin nəzəri cəhətdən bəzi məsələləri əsaslandıra bilmir.
-6 bal- tələbənin cavabı əsasən düzgündür.
-5 bal-tələbənin cavabında çatışmazlıqlar var, mövzunu tam əhatə edə bilmir.
-4 bal- tələbənin cavabı qismən doğrudur, lakin mövzunu izah edərkən bəzi səhvlərə yol verir;
- 3 bal- tələbənin mövzudan xəbəri var, lakin fikrini əsaslandıra bilmir;
- 1-2 bal- tələbənin mövzudan qismən xəbəri var.
-0 bal- suala cavab yoxdur.
    Tələbənin imtahanda topladığı balın miqdarı 17-dən az olmamalıdır. Əks təqdirdə tələbənin
imtahan göstəriciləri semester ərzində tədris fəaliyyəti nəticəsində topladığı bala əlavə olunmur.
 
          Təhsilalma prosesinə nəzarət və tələbələrin biliyinin yekun qiymətləndirilməsi
 • Tələbənin biliyinin yekun qiymətləndirilməsi imtahan zamanı 50 bal və imtahana qədər 50 bal toplanan ballar cəmi 100 bala bərabərdir.yekun bal aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:
 • “Əla”                                          -91-100
 • “Çox yaxşı”                                -81-90
 • “Yaxşı”                                       -71-80
 • “ Kafi”                                        -61-70
 • “Qənaətbəxş”                             -51-60
             F-   “Qeyri-kafi”                               -51 baldan aşağı
 • Yekun qiymətləndirmədə 51 ba və ondan yuxarı bal toplayan tələbə fənn üzrə müəyyən olunmuş krediti qazanır və müvəffəqiyyət qazanan tələbə,51 baldan aşağı bal toplayan tələbə isə həmin fəndən krediti qazanmır və akademik borcu olan tələbə adlanır.      
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  VI. Davranış qaydalarının pozulması: 
       Tələbə Kollecin daxili nizam –intizam qaydalarını pozduqda əsasnamədə nəzərdə tutulan
       qaydada tədbir görüləcəkdir.
 
       
         Tələbənin nizam-intizamına qoyulan tələblər:
 • Kollecin ictimai asayiş və daxili intizam, davranış qaydalarının tələblərinə riayət etmək;
 • Təlim məşğələlərinə məsuliyyətli, ciddi yanaşmaq və müntəzəm olaraq  iştirak etmək, müvafiq tədris planlarında nəzərdə tutulmuş bütün növ tapşırıqları müəyyən edilmiş dövrlərdə yerinə yetirmək;
 • Kollecin ictimai işlərində yaxından iştirak etmək;
 • Şəxsi gigiyenya qaydalarına əməl etmək;
 • Kollecin  otaqlarına, tədris-laboratiya avadanlığına, cihazlara, dərs vəsaitlərinə, kitablarına və digər əmlakına qayğı və səliqə ilə yanaşmaq, onların korlanmasına, zədələnməsinə və itməsinə  yol verməmək, otaqların onların təmizliyinə və səliqəsinə riayət etmək.
       
                                      VII.  Dərsin işlənmə forması:
 • Dərslər müəllimin izahlarından və mövzu ətrafında interaktiv (qarşılıqlı) müzakirələrdən ibarət olacaqdır.
 • Keçirilən dərslərin tezisləri sonra tələbələrə verilsə də , dərslərdə qeydlər götürmək olduqca vacibdir! Çünki, bu tezislər dərslərdə izah, təhlil və müzakirə edilən məsələləri bütün dolğunluğu ilə əks etdirməyəcəkdir.
 • Dərslər Azərbaycan dilində keçiləcəkdir. Lakin dərsdə sualları, imtahanda cavabları və nəhayət esseləri Azərbaycan,Rus və ya İngilis dilində ifadə etmək olar.
 • Dərslərin mövzu ardıcıllığı iş planında göstərildiyi kimidir.
 • Sərbəst işlərdə azərbaycan, rus və ingilis dilində hazırlanıb təhvil verilə bilər.
       
       
                                        VIII. Dərsə hazırlaşma forması:
        Dərslərə hazırlaşma forması aşağıdakı kimi tövsiyə olunur:
 • Hər bir dərsdən qabaq növbəti dərsin mövzusuna uyğun oxumaq, mövzunu dərsə qədər qədər müəyyən dərəcədə öyrənmək, əlavə materialları dəftərə qeyd edib müəllimə göstərmək
 • Hər bir dərsdə diqqətli olmaq, diskussiyalarda aktiv iştirak etmək və qeydlər götürmək
 • Hər bir dərsdən sonra keçilmiş dərsdə danışılanları xatırlamaq, onları düşünmək və dərsdə götürülmüş qeydləri tamamlamaq lazımdır.
 • Dərslərdə ekspromt ( bədahətən, meyxanavari) və assosiativ ( ağla ilk gələn fikirlərlə) aktivlik göstərmək mümkün deyil. Buna görə də , hər bir dərsin mövzusuna qabaqcadan hazırlaşmaq lazımdır. Adi səviyyədə hazırcavablıq aktivlik balı sayılmayacaqdır!
                                   IX. Tələbənin nizam-intizamına qoyulan tələblər:
 
Kollecin ictimai asayiş və daxili intizam, davranış qaydalarının tələblərinə riayət etmək;
Təlim məşğələlərinə məsuliyyətli, ciddi yanaşmaq və müntəzəm olaraq  iştirak etmək, müvafiq tədris planlarında nəzərdə tutulmuş bütün növ tapşırıqları müəyyən edilmiş dövrlərdə yerinə yetirmək;
Kollecin ictimai işlərində yaxından iştirak etmək;
Şəxsi gigiyenya qaydalarına əməl etmək;
Kollecin  otaqlarına, tədris-laboratiya avadanlığına, cihazlara, dərs vəsaitlərinə, kitablarına və digər əmlakına qayğı və səliqə ilə yanaşmaq, onların korlanmasına, zədələnməsinə və itməsinə  yol verməmək, otaqların onların təmizliyinə və səliqəsinə riayət etmək. 
 
                               
     X.  Fənnin tədrisi nəticəsində əldə olunan kompetensiyalar
             
   Fənni mənimsəyən tələbə:    
. - Biofizikanın təbiət elmləri sırasında yerini və vəzifələrini                                              
 - Bioloji kinetikanın xüsusiyyətlərini;                                                                                                        
- Termodinamika qanunlarının biologiyada tətbiqini;          
 - Makromolekulyar strukturun və proseslərin fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlirini;                
  - Membranın həyatı vacib proseslərin icrasındakı rolunu;                                      
  - Fotobioloji və radiobioloji proseslərin fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərini;                                
  - Ekoloji proseslərin tənzimlənməsinin əsaslarını bilməlidir.
 
 
 
XI.  Fənnin əsas məqsədi
- Bioloji elmlər arasinda biofizikanın vacib rolunu və yerini izah etmək;                                 - Biofizikanın bir elm sahəsi kimi predmetini və araşdırdığı problemləri tələbələrə çatdırmaq;                                                                                                                                           - Bioloji sistemlərdə baş verən fizioloji proseslərin fiziki- kimyəvi mexanizmlərini müəyyənləşdirmək;                                                                                                                            -Canlı sistemlərdə baş verən membran proseslərinin qanunauyğunluqlarını tələbələrə aşılamaq;                                                                                                                                                                 -Mühitin bir sıra fiziki-kimyəvi amillərinin canlı sistemə təsirinin biofiziki mexanizmini öyrətmək.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII.Təqvim planı
         Mövzunun adı      Ümumi 
      Saatlar 
     Ev
tapşırığı
 
    Tarix

           
            MÜHAZİRƏ
 

  
1
 
Biofizikanın mövzusu. Müasir biofizikanın problemləri.
Plan:
      1. Biofizikanın mövzusu. Müasir biofizikanın problemləri.
      2. Biofizikanın təbabətdə və formasiyadakı əhəmiyyəti.
2  
2Hemodinamikanın fiziki əsasları
Plan:
     1. Hemodinamikanın fiziki əsasları.
     2. İdeal və özlü mmayenin hidrodinamikası.
2  
3Ürək mexaniki sistem kimi.
Plan:
         1. Qanın fiziki xassələri.
         2. Ürək mexaniki sistem kimi.
2  
4Dopler effekti.
Plan:
           1. Dopler effekti.
           2. Bioloji akustika.
2  
5İnfrasəsin və ultrasəsin biofizikası.
Plan:
 • İnfrasəsin və ultrasəsin biofizikası.
 • Ultrasəsin fiziki xarakteristikaları, xassələri və mənbələri.
2  
6
 
Ultrasəsin bioloji təsiri və baytarlıqda istifadəsi.
Plan:
 • Ultrasəs bioakastikası.
 • Ultrasəsin bioloji obbyektlərə təsiri
2  
7
 
Səs-küy və onun baytarlıqda əhəmiyyəti.
Plan:
       1.Heyvanat aləmində səsin şüalanması və qəbulu.
2. Biologiya və baytarlıqda küy və onun əhəmiyyəti
2  
8
 
 Canlı orqanizmlərdə istiliyin verilməsi. İstilik tənziminin fiziki mexanizmləri.
Plan:
1.Canlı orqanizmlərdə istiliyin köçürülməsi
2.Termotənzimləmənin fiziki mexanizmləri
1  
 
15s  
               SEMİNAR   
1
 
Biofizikanın təbabətdə və formasiyadakı əhəmiyyti.2  
2
 
İdeal və özlü mayenin hidrodinamikası. Özlü mayenin axını.2  
3Akustikanın  fiziki əsasları.2  
4 Bioloji akustika2  
5Ultrasəs bioakustikası2  
6Heyvanat aləmində səsin şüalanması və qəbulu.2 

 

7Bioloji proseslərin termodinamikası. Canlı orqanizmlərin istilik balansı.2  
8Canlı orqanizmlərdə istiliyin verilməsi.
İstilik tənziminin fiziki mexanizmləri.
1  
  15s  
 Cəmi:30s   
 
 
 
 
 
  XIII. Kollokvium mövzuları:
Kollokvium (1)
1. Müasir biofizikanın problemləri.
2. Hemodinamikanın fiziki əsasları.
3. Ürək mexaniki sistem kimi.
4. İdeal mayenin hidrodinamikası
5. Özlü mayenin boruda axını
6. Qanın fiziki xassələri
Kollokvium (2)
1. İnfrasəsin və ultrasəsin biofizikası.
 2. Dopler effekti.
3. Ultrasəsin bioloji təsiri və baytarlıqda istifadəsi
4. Akustikanın fiziki əsasları
5. Səs mənbələri.Simlər
6. Səs qəbulediciləri
Kollokvium (3)
1. Səs-küy və onun baytarlıqda əhəmiyyəti.
2. Canlı orqanizmlərdə istiliyin verilməsi.
3. İstilik tənziminin fiziki mexanizmləri.
4. İstilik şüalanması
5. İstilik məhsulları
6. Istilikkeçirmə
 
 
 
 
 
                             XIV.   İmtahan sualları
 • Biofizikanın mövzusu və onun qarşısında duran məsələlər
 • Müasir biofizikanın problemləri
 • Hemodinamikanın fiziki əsasları
 • İdeal mayenin hidrodinamikası
 • Özlü mayenin boruda axını
 • Qanın fiziki xassələri
 • Ürək mexaniki sistem kimi
 • Akustikanın fiziki əsasları
 • Səs mənbələri: kamerton
 • İstilik şüalanması
 • Biofizikanın mövzusu
 • Səs mənbələri.Simlər
 • Səs mənbələri.Membranlar və borular
 • Səs qəbulediciləri
 • Dopler effekti
 • Səs psixofiziki hadisə kimi
 • Ultrasəsin biofizkası
 • Ultrasəsin alınması və qeyd olunması
 • Ultrasəsin maddə ilə qarşılıqlı təsir
 • Ultrasəsin bioloji obyektlərə təsiri
 • Ultrasəs cərrahiyyəsi
 • Bioloji proseslərin termodinamikası
 • Ultrasəs diaqnostikası
 • Ultrasəsin terapiyası
 • Buğumayaqlılar və balıqlarda səs şüalanması
 • Kardiologiyada Dopler üsulu
 • Hemodinamikada Dopler üsulu
 • Ginekologiya və mamalıqda Dopler üsulunun tətbiqi
 • Biologiya və baytarlıqda küy və onu əhəmiyyəti
 • Heyvanlar aləmində səs şüalanması:Məməlilər
 • Canlı orqanizmlərdə istiliyin köçürülməsi
 • Biologiya və baytarlıqda küy və onun əhəmiyyəti
 • Bioloji proseslərin termodinamikası, əsas təriflər
 • Termodinamikanın I qanunu
 • Canlı orqanizmlərdə enerji çevrilmələri
 • İstilik məhsulları
 • AÜF molekulunun quruluşu
 • Heyvanlar aləmində səs şüalanması:quşlar
 • Xüsusi istiliktörətmənin heyvanın kütləsindən asılılığı
 • Mütləq qara cisim
 • İdeal mayenin hidrodinamikası
 • İstilik şüalanması
 • Konveksiya
 • Buxarlanma
 • Səs qəbulediciləri
 • Ultrasəsin biofizikası
 • İstilik şüalanması
 • Istilikkeçirmə
 • Akustikanın fiziki əsasları
 • Müasir biofizikanın problemləri
 • İstilik məhsulları
 • Hemodinamikanın fiziki əsasları
 • Qanın fiziki xassələri
 • Özlü mayenin boruda axını
 • Biofizikanın mövzusu
 • Ultrasəs diaqnostikası
 • Ultrasəsin terapiyası
 • Hemodinamikada Dopler üsulu
 • Səs qəbulediciləri
 • Termodinamikanın I qanunu
 
 
 
                                  XV. Sərbəst iş mövzuları:
 • Hemodinamikanın fiziki əsasları
 • İnfrasəsin və ultrasəsin biofizikası
 • Akustikanın  fiziki əsasları
 • Ultrasəsin bioloji təsiri və baytarlıqda istifadəsi
 • Bioloji proseslərin termodinamikası
 • İstilik tənziminin fiziki mexanizmləri
 • Səs-küy və onun baytarlıqda əhəmiyyəti
 • Canlı orqanizmlərdə istiliyin verilməsi
 • Ürək mexaniki sistem kimi
 • Dopler effekti
 • Müasir biofizikanın problemləri
 • Canlı orqanizmlərin istilik balansı
 • Heyvanat aləmində səsin şüalanması və qəbulu
 • Biofizikanın mövzusu
 • Biofizikanın təbabətdə və formasiyadakı əhəmiyyəti
 • Ultrasəs bioakustikası
 
                                    XVI. Referat müstəqil iş hazırlamaq forması
 
1.Fənn üzrə semestr ərzində iki sərbəst iş tapşırığı verilir. Hər tapşırığın yerinə yetirilməsi beş balla qiymətləndirilir.
2.Referat mövzuları qabaqcadan veriləcəkdir.
3.Referat hazırlayarkən əsas tələb müstəqil fikirləşmək ,ənənəvi vərdişlərdən xilas olaraq sərast düşünmək və inteqrasiya etməkdir.
4.Referatların müdafiəsi tələb edilməyəcəkdir. Ancaq istisna hal kimi ,mübahisəli hallarda ,bu fənn müəllimi tərəfindən zəruri hesab edilə bilər.шаблоны для dle 11.2