» » Ekologiya SİLLABUS II k. Meşə və meşə-park təsərrüfatı

Ekologiya SİLLABUS II k. Meşə və meşə-park təsərrüfatı - 21-may, 2020, 12:23

#

                   

Masallı Dövlət Regional Kolleci

       .                                                                                                                                      Təsdiq edirəm:


.                                                                                                                   Tədris  işləri  üzrə  direktor  müavini                 Ağayev Namiq


       .                                                                                                                                                               06 fevral  2020-cu il

.                                                                                         Fənn  sillabusu

 

İxtisas: Meşə  və  meşə-park  təsərrüfatı

Fənn  birləşmə  komissiyası: Meşə  və  meşə-park 

 

                          I. Fənnin  haqqında  məlumat:

Fənnin adı: Ekologiya 

Kodu:

Tədris ili: 2019-2020, smestr İI

Kurs: II 

Tədris  yükü: Cəmi 30 saat 

Tədris  forması: Əyani 

Tədris  dili: Azərbaycan  dili  

AKTS üzrə  kredit: Kredit  2

 

                        II. Müəllim  haqqında  məlumat :

Adı, soyadı, elmi dərəcəsi və  elm  adı: Hüseynov  Əlisahib  Təvəkgül  oğlu

 

Məsləhət  günləri və  məsləhət saatı: I-V günlər 1400-1600 

 

                       III.Tövsiyə  olunan  dərslik  və  dərs  vəsaiti və metodik  vəsaitlər

1.Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi.Məmmədov Qərib Şamil oğlu, Bakı. Nəşr ili, 2005.

2.Xəlilov Mahmud Yusif oğlu. Bakı. Nəşr ili, 2005.

3. Məmmədov Qərib, Xəlilov Mahmud. Ensiklopedik ekoloji lüğət. Bakı, “Elm”, 2008

 

 

 

 

Davamiyyətə  verilən  tələblər: 

 

Dərsdə  davamiyyətə  görə  verilən  maksimum  bal 10 baldır.Balı miqdarı  əsasən tələbə 

smestr  ərzində fənn  üzrə  bütün dərslərdə iştirak  halda  ona 10 bal verilir. Smestr  ərzində 

fənnin  tədrisinə ayrılan saatların hər  buraxılan 10%-nə 1 bal çıxılır. Fənn  üzrə semestr 

ərzində  buraxılmış  auditoriya  saatlarının ümumi  sayı normativ  sənədlərdə müəyyən olunmuş həddən yuxarı (25%-dən çox)  olduğu  halda  tələbə  həmin  fəndən  imtahana  buraxılmır və 

onun həmin fənn üzrə akademik borcu qalır və sonradan onun haqqında müvafiq qərar qəbul 

edilir.

 

Qiymətləndirmə.

Tələbənin biliyi 100 ballı sistemlə qiymətləndirilir.Bundan 50 balı tələbə semestr ərzində,

50 balı isə imtahanda toplayır.Semestr ərzində toplanan  50 bala aşağıdakılar aiddir:

10 bal sərbəst işlərin tərtib olunmasına,

10 bal seminar və laboratoriya dərslərində fəaliyyətinə görə,

20 bal kollekviumlara görə,

10 bal dərslərə davamiyyətə görə.

İmtahanda qazanılan balların maksimum  miqdarı  50-dir.

İmtahan biletinə bir qayda olaraq fənni əhatə edən  5 sual daxil  edilir. 

 

Qiymət meyarları  aşağıdakılardır:

-10 bal-tələbə keçilmiş materialı dərindən başa düşür,cavabı dəqiq və hərtərəflidir.

-9 bal-tələbə materialı  tam  başa düşür,cavabı dəqiqdir və mövzunun  mətnini tam aça bilir. 

-8 bal-tələbə cavabında ümumi xarakterli bəzi qüsurlara yol verir; 
 -7 bal-tələbə keçilmiş materialı başa  düşür,lakin nəzəri cəhətdən bəzi məsələləri əsaslandırabilmir.
 -6 bal- tələbənin cavabı əsasən düzgündür.
 -5 bal-tələbənin cavabında çatışmazlıqlar var, mövzunu tam əhatə edə bilmir.
 -4 bal- tələbənin cavabı qismən doğrudur, lakin mövzunu izah edərkən bəzi səhvlərə yol verir;
 - 3 bal- tələbənin mövzudan xəbəri var, lakin fikrini əsaslandıra bilmir;
 - 1-2 bal- tələbənin mövzudan qismən xəbəri var. 

-0 bal- suala cavab yoxdur.
 Tələbənin  imtahanda  topladığı  balın  miqdarı  17-dən  az  olmamalıdır.  Əks  təqdirdə  tələbənin
 imtahan göstəriciləri semester ərzində tədris fəaliyyəti nəticəsində topladığı bala əlavə olunmur.  
 Semestr  nəticəsinə görə yekun qiymətləndirmə (imtahan və imtahanaqədərki ballar əsasında)


 1. 91-100-bal əla (A)              2. 81-90  çox yaxşı  (B) 3. 
71-80 bal  yaxşı  (C)        4. 61-70 bal  kafi  (D )
 5. 51-60-bal qənaətbəxş  (E)
 6. 50-bal və ondan aşağı qeyri-kafi  (F )

Davranış qaydalarının pozulması: 
      Tələbə  Kollecin  daxili  nizam  –intizam  qaydalarını  pozduqda  əsasnamədə  nəzərdə  tutulan
 qaydada tədbir görüləcək. 

 

Tələbənin nizam-intizamına qoyulan tələblər:

 

Kollecin ictimai asayiş və daxili intizam, davranış qaydalarının tələblərinə riayət etmək;

Təlim məşğələlərinə məsuliyyətli, ciddi yanaşmaq və müntəzəm olaraq  iştirak etmək, müvafiq tədris planlarında nəzərdə tutulmuş bütün növ tapşırıqları müəyyən edilmiş dövrlərdə yerinə yetirmək;

Kollecin ictimai işlərində yaxından iştirak etmək;

Şəxsi gigiyenya qaydalarına əməl etmək;

Kollecin  otaqlarına, tədris-laboratiya avadanlığına, cihazlara, dərs vəsaitlərinə, kitablarına və digər əmlakına qayğı və səliqə ilə yanaşmaq, onların korlanmasına, zədələnməsinə və itməsinə  yol verməmək, otaqların onların təmizliyinə və səliqəsinə riayət etmək.

 

 

 

Fənnin  təsviri.

“Ekologiya ” fənni  Meşə  və  meşə-park  elmlər  nəzdində ixtisaslar üzrə  tədris  planı  çərçivəsində işlənmişdir.Bu fənn subbakalavr tələbələri  üçün  müstəqil  fənn kimi  tədris olunur və 

onun tədrisi üçün smestr  tədris  yükü  30 saatdır.Tədris yükündən 15saatı mühazirə və  15 saatı seminar üçün nəzərdə tutulur.

 

 

Fənnin məqsədi

 

Ekoloji elmin bir sıra başlıca vəzifələri vardır. Onların arasında aşağıdakıları qeyd etmək olar:

1.   Biosferaya və təbii sistemlərə insan təsiri ilə bağlı həyatın təşkilinin qanunauyğunluqlarının araşdırılması;

2.   Yer və bioloji ehtiyatların ağıla uyğun istismarının elmi əsaslarının yaradılması;

3.   İnsan fəaliyyətinin təsiri altında olan təbiət dəyişikliklərinin proqnozlaşdırılması; Biosferada baş verən proseslərin idarə olunması;

4.   İnsanın yaşadığı mühitin qorunub saxlannması;

5.   Populyasiyalarınsaylarınıntənzimlənməsi;

6.   Ziyanverənnövlərləmübarizədəinsanamənfitəsiredənvasitələrinmümkünqədərazişlənməsi;

7.   Yararsızhalagəlmiştəbiisistemlərinyenidənqurulması.

 

 

Fənn üzrə  tapşırıqlar:

Fənnimənimsəyən hər bir tələbə  Ekologiya  fənni  ilə tanış olur.Fənnin tədrisinin sonunda tələbələr müəyyən biliklərə malik olmalı, o cümlədən fənn haqqında fikirlərini əsaslandırmağı bacarmalıdırlar. Fənnin tədrisi zamanı qoyulan tələblər aşağıdakı kimidir: 

-Mühazirə mətninin hazirlanması, 

-Test tapşırıqalrı,

-İmtahan sualları, 

 -Sərbəst işlər.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suallar:

1.    Ekologiya fənninin predmeti,məqsəd və vəzifələri 

2.    Biosenoz və biosenozda qida əlaqələri 

3.    Biogeosenoz və onun əlamətləri 

4.    Ekoloji sistemin forması 

5.    Ekoloji sistemi mühafizə tədbirləri 

6.    Aqrosenozlar

7.    Biosfer haqqında təlim 

8.    Biosferə antropogen təsir 

9.    Biosferin təhlükəsizliyini təmin edən şərtlər 

10. Atmosferin  qaz tərkibi

11. Atmosferi çirkləndirən mənbələr 

12.  Atmosferin mühafizəsi

13.  Hidrosferi çirkləndirən mənbələr 

14. Hidrosferin mühafizəsi 

15. Torpağı çirkləndirən mənbələr 

16. Torpağın mühafizəsi 

17. Abiotik faktorların orqanizmə təsiri 

18. Biotik faktorların orqanizmə təsiri 

19. Edofik faktorların orqanizmə təsiri 

20. Populyasiya anlayışı

21. Populyasiyanın dinamikası 

22. Çirklənmə haqqinda qisa bilgi. 

23. Çirklənmə obyektləri. 

24. Ətraf mühitin fiziki və mikrobioloji çirklənməsi                             

25. Ətraf mühitin çirklənməsi nəticələri     

26. İstixana effekti

27. İstixana effekti səbəbi ilə iqlimin dəyişməsinin nəticələri

28. İstixana effektinin qarşısının alınması yolları  

29. Yerin təbii resursları 

30. İstehsalat resursları

31. Tükənən təbii resurslar 

32. Tükənməyən  təbii resurslar

33. Biomüxtəliflik

34. Biomüxtılifliyin saxlanması sahəsində əsas vəzifələr

35. Biomüxtəlifliyin idarə olunması 

36. İdarəetmə konsepsiyaları və planları

37. Azərbaycanda bioloji müxtəliflik 

38. Bioloji müxtəlifliyin  qorunub saxlanılması

39. Respublkanın heyvanlar aləmi haqqında ümumi məlumat 

40. Azərbaycanda nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsində olan bitki və heyvan növləri 

41. Azərbaycan Respublikasının «Qırmızı Kitab»ı 

42. Azərbaycan RespublikasınınDövlət qoruqları 

43. Meşələr 

44. Milli Parklar 

45. Bitki örtüyü 

46. İnsan əhalisinin problemləri və təbii mühitin keyfiyyəti 

47. Ətraf mühitin  keyfiyyəti ilə bağlı olan başlıca anlayışlar

48. Monitorinq haqqında ümumi bilgilər

49. Ekoloji normalaşdırma 

50. Ekologiya və insan sağlamlığı

51. İrsi xəstəliklər

52. Siqaret çəkmənin ziyanı 

53. Elmi-texniki tərəqqi və qlobal ekoloji problemlər.

54. Demoqrafik  partlayış 

55. Əkin sahələrinin azalması və aclıq

56. Energetik böhran” problemi

 

 

Sərbəst işlər: 

 

1.    Ekologiya fənninin predmeti,məqsəd və vəzifələri 

2.    Biosenoz və biosenozda qida əlaqələri 

3.    Biogeosenoz və onun əlamətləri 

4.    Ekoloji sistemin forması 

5.    Ekoloji sistemi mühafizə tədbirləri 

6.    Biosfer haqqında təlim 

7.    Atmosferin  qaz tərkibi

8.    Atmosferi çirkləndirən mənbələr 

9.      Atmosferin mühafizəsi

10.  Hidrosferi çirkləndirən mənbələr 

11. Hidrosferin mühafizəsi 

12. Torpağı çirkləndirən mənbələr 

13. Torpağın mühafizəsi 

14. Abiotik faktorların orqanizmə təsiri 

15. Biotik faktorların orqanizmə təsiri 

16. Populyasiya anlayışı

17. Çirklənmə haqqinda qisa bilgi. 

18. Ətraf mühitin fiziki və mikrobioloji çirklənməsi                                

19. İstixana effekt

20. İstixana effektinin qarşısının alınması yolları

21. İstehsalat resurslari

22. Tükənən təbii resurslar 

23. Tükənməyən  təbii resurslar

24. Biomüxtəliflik

25. Biomüxtəlifliyin idarə olunması 

26. İdarəetmə konsepsiyaları və planları

27. Azərbaycanda bioloji müxtəliflik 

28. Bioloji müxtəlifliyin  qorunub saxlanılması

29. Azərbaycanda nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsində olan bitki və heyvan növləri 

30. Azərbaycan Respublikasının «Qırmızı Kitab»ı 

31. Azərbaycan RespublikasınınDövlət qoruqları 

32. Meşələr 

33. Milli Parklar 

34. Bitki örtüyü 

35. İnsan əhalisinin problemləri və təbii mühitin keyfiyyəti 

36. Ətraf mühitin  keyfiyyəti ilə bağlı olan başlıca anlayışlar

37. Ekologiya və insan sağlamliği

38. Elmi-texniki tərəqqi və qlobal ekoloji problemlər.

39. Demoqrafik  partlayış 

40. Əkin sahələrinin azalması və aclıq

 

 

 

Kollokvium 1.  

 

1.    Ekologiya fənninin predmeti,məqsəd və vəzifələri 

2.    Biosenoz və biosenozda qida əlaqələri 

3.    Biogeosenoz və onun əlamətləri 

4.    Ekoloji sistemin forması 

5.    Ekoloji sistemi mühafizə tədbirləri 

 

 

 

Kollokvium 2. 

1.    Biosfer haqqında təlim 

2.    Atmosferin  qaz tərkibi

3.    Atmosferi çirkləndirən mənbələr 

4.      Hidrosferi çirkləndirən mənbələr 

5.    Torpağı çirkləndirən mənbələr

6.    Mühitin faktorları

7.    Populyasiya anlayışı 

8.    Ətraf mühitin çirklənməsi           

9.    İstixana effekti

10. Yerin təbii resursları – insanın həyat faktoru kimi

 

 

 

Kollokvium 3.

                 

1.    Biomüxtəliflik

2.    İdarəetmə konsepsiyaları və planları

3.    Azərbaycanda bioloji müxtəliflik 

4.    Azərbaycan RespublikasınınDövlət qoruqları 

5.    Meşələr 

6.    Milli Parklar 

7.    Bitki örtüyü 

8.    İnsan əhalisinin problemləri və təbii mühitin keyfiyyəti 

9.    Ekologiya və insan sağlamliği

10. Elmi-texniki tərəqqi və qlobal ekoloji problemlər.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Sıra

                         Bölmə.Dərsin mövzusu

 

 

 

                      Ekologiya

Mühazirə

Seminar

1

Mövzu №1.

Ekologiya fənninin predmeti,məqsəd və vəzifələri 

Plan: 

1. Ekologiya fənni nəyi öyrənir 

2. Fənnin məqsəd və vəzifələri 

3. Fənnin başqa elmlərlə əlaqəsi 

 

2

2

2

Mövzu 2.

1).Biosenoz, biosenozun qida əlaqələri, biogeosenoz və onun əlamətləri 

2).Ekolojisistem,onunforması,quruluşuvəmühafizəsi

Plan: 

1.Biosenoz və biosenozda qida əlaqələri 

2.Biogeosenoz və onun əlamətləri

3.Ekoloji sistemin forması 

4. Ekoloji sistemi mühafizə tədbirləri 

5. Aqrosenozlar

2

2

3

Mövzu№3

1).Biosfer haqqinda təlim.

2).Biosferin tərkib hissələri (atmosfer,hidrosfer,litosfer). 

3).Mühitin faktorları. 

4). Populyasiya anlayışı, Populyasiyanın dinamikası

Plan: 

1.Biosferhaqqındatəlim

2. Biosferəantropogentəsir

3. Biosferintəhlükəsizliyinitəminedənşərtlər

4.Atmosferin  qaz tərkibi

5. Atmosferi çirkləndirən mənbələr 

6. Atmosferin mühafizəsi

7. Hidrosferi çirkləndirən mənbələr 

8. Hidrosferin mühafizəsi

9. Torpağı çirkləndirən mənbələr 

10.Torpağın mühafizəsi

11. Abiotik faktorların orqanizmə təsiri 

12. Biotik faktorların orqanizmə təsiri 

13. Edofik faktorların orqanizmə təsiri 

14. Populyasiya anlayışı, Populyasiyanın dinamikası

2

2

4

Mövzu№4

1). Ətraf mühitin çirklənməsi

2).Atmosferin qlobal çirklənməsinin nəticələri.İstixana effekti

Plan:

1).Çirklənmə haqqinda qisa bilgi. 

2).Çirklənmə obyektləri. 

3).Çirkləndirmənin mənbələri

4). İstixana effekti

5). İstixana effekti səbəbi ilə iqlimin dəyişməsinin nəticələri

6). İstixana effektinin qarşısının alınması yolları

2

2

5

Mövzu№5

Yerin təbii resursları – insanın həyat faktoru kimi

Plan:

1). İstehsalat resurslari

2). Tükənən təbii resurslar 

3). Tükənməyən  təbii resurslar

2

2

6

Mövzu№6

Biomüxtəliflik. Azərbaycanda bioloji müxtəliflik. Meşələr, Milli Parklar, Bitki örtüyü

Plan: 

1. Biomüxtəliflik

2. Azərbaycanda bioloji müxtəliflik 

3.Bioloji müxtəlifliyin  qorunub saxlanılması

4. Meşələr 

5. Milli Parklar 

6. Bitki örtüyü

2

2

7

Mövzu№7

1).İnsan əhalisinin problemləri və təbii mühitin keyfiyyəti. 

2).Ekologiya və insan sağlamlığı

Plan:

1. İnsan əhalisinin problemləri və təbii mühitin keyfiyyəti

2.Ətraf mühitin  keyfiyyəti ilə bağlı olan başlıca anlayışlar

3.Monitorinq haqqında ümumi bilgilər

4.Ekoloji normalaşdırma

5. Ekologiya və insan sağlamliği

6. İrsi xəstəliklər

7. Siqaret çəkmənin ziyanı

2

2

8

Mövzu№7

Elmi-texniki tərəqqi və qlobal ekoloji problemlər. Demoqrafik  partlayış

Plan:

1). Elmi-texniki tərəqqi və qlobal ekoloji problemlər.

2).Demoqrafik  partlayış

3).Əkin sahələrinin azalması və aclıq

4).Energetik böhran” problemi

1

1

Cəmi

 

15 s

15s

 

Müəllim:_______________Hüseynov  Əlisahib  Təvəkgül  oğlu

 

 

 

 

 

 

шаблоны для dle 11.2