» » Turizm və onun təşkili seminar planı

Turizm və onun təşkili seminar planı - 22-may, 2020, 20:19

#

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
                     
                   Masallı Dövlət Regional Kolleci                   Turizm və onun təşkili ixtisası üzrə  “Turizm və onun təşkili” fənnindən mühazirə mövzuları üzrə seminarların planı. ( Müəllim – Şirəliyev Vüqar Əsgər )
          Mövzu № 1.   Turizm və onun qısaca tarixi Seminar planı:
               
Trizmin inkişafı hansı istiqamətlərdə sosial-iqtisadi və texnoloji əhəmiyyət kəsb edir
Hüquqi və iqtisadi baxımdan turizm
Turizmin müxtəlif funksiyaları hansılardır
Konseptual və klassik anlayışa görə turizm

           Mövzu № 2.   Turizm fəaliyyəti, onun strukturu və xüsusiyyətləri                                 İnsan və cəmiyyət üçün turizmin əhəmiyyəti
                                        Seminar planı
Turistin özünü təmin etmək istədiyi şəraitlərə hansılar aiddir
Turizm müəssisələrinin fəaliyyətinin əhəmiyyəti
Turizmin siyasi əhəmiyyəti
Turizmin tərbiyəvi əhəmiyyəti
Turizmin ictimai əhəmiyyəti
Turizmin iqtisadi əhəmiyyəti  

            Mövzu № 3.     Turizmdə işlədilən əsas termin və anlayışlar                                            Seminar planı
Turist hesab edilməyən səyahətçiləri hansı xüsusiyyətlərinə görə ayrırlar
Turistlərin səyahətdə aktivliyindən aslı olaraq neçə qrupa bölünməsi qəbul olunmuşdur
Səyahətdə həyat tərzindən aslı olaraq turistlər
Turistin motivlərinə nələr aiddir

            Mövzu № 4.    Turizmin formaları, növləri və tiplərinin təsnifatı                                     Turizmə təsir edən amillər arasında əlaqə
                                           Seminar planı
Beynəlxalq turizm
Kütləvi turizm
Səyahətin məqsədinə görə hansı turizm növləri fərqlənir
Turizmdə iştirak edən şəxsləri səyahətçilərdən fərqləndirən hansı səbəblər mövcuddur
İqtisadi amillər
Sosial amillər
Texnoloji amillər

           Mövzu № 5.    Turizm regionları                                    Turizm mərkəzləri və destinasiyalar
                                    Ekskursiyalar və onların təşkili xüsusiyyətləri
                                         Seminar planı
Benəlxalq turizmdə rayonları formalaşdıran neçə amil məlumdur
Mövcud kommunikasiya baxımından bölgənin imkanlarının səviyyəsi
İstiarahət destinasiyasına ən vacib tələblər hansılardır
Turizm rayonundan fərqli olaraq turizm zonası anlayışına daxildir
Turizm mərkəzinin funksional struktur əsnasında təsnifatı
Ekskursiyanın mahiyyəti və bələdçi peşəsinin xüsusiyyətləri
Ekskursiyaların təsnifatı
Ekskursiya pedoqoji fəaliyyət kimi
Ekskursiyada əxlaq tərbiyəsi
Ekskursiyada estetik tərbiyə

                    Mövzu № 6.  Turizm müəssisələri və onların əsas funksiyaları
                                        Seminar planı
Xarici müəlliflər turizm müəssisələrini fəaliyyət dairəsinə görə hansı qruplara və ya tiplərə  
     bölürlər
Turoperator
Turagent

             Mövzu  №  7.    Turoperatorun iş funksiyaları                                        Turopereytinqin formaları və təsnifatı
                                          Seminar planı
Turoperator və onun vəzifələri
Turoperatorlar fəalyyətinə görə bir-birindən necə fərqlənirlər
Təşəbbüskar turoperatorlar
Turopereytinq
Gəlmə turizm forması
Daxili turizm forması

             Mövzu № 8.   Turoperator və turagentlərin birgə fəaliyyət istiqamətləri                                        Seminar planı
Turoperatorlar tərəfindən agentlərə plan zərurət hansı səbəblərdən əmələ gəlir
Turagentləıin fəaliyyətinin hansı vəzifələri vardır
Turagentə müraciət edən müştəriyə maraqlandığı tur barədə dolğun və ətraflı məlumat verilməsi

                              Mövzu № 9.  Turizm ehtiyyatların təsnifatı
                                      Turizm məhsulları və xidmət üsulları
                                           Seminar planı
Tarixi-mədəni ehtiyyatlar hansı prinsiplərinə görə seçilir
Sosial-iqtisadi ehtiyyatlar hansı prinsiplərinə görə seçilir
İnformasiya turizm ehtiyyatlar hansı prinsiplərə görə seçilir
Müəyyən ərazilərin turizmdə müdafiə edilməsi hansı formalarda özünü göstərir

                          Mövzu № 10.    Turizm məhsulunun əlamətləri və ona olan təlabat
                                             Seminar planı
Turizm məhsuluna olan təlabat bir sıra amillərdən aslı olaraq dəyişilə bilər. Bu amillər  
     hansılardan ibarətdir
Proqnozlaşdırma müddətinə görə neçə yerə ayrılır
Turizm sənayesində turistlərə hansı turizm xidmət formaları təklif olunur

                  Mövzu № 11.    Turizm məhsulunun  formalaması mərhələri                                               Seminar planı
Turizm sənayesi daha geniş anlamda necə başa düşülür
Turizm məhsulunun fərqləndirici hissələrini necə göstərilir

                                     Mövzu № 12.  Turizm məhsulu və turizm sənayesi
                                             Seminar planı
Turizm xidmətlərinə hansılar daxildir
Reklam xidməti
Sosial-iqtisadi amillər
Demoqrafiq amillər
Əsas iqtisadi amillər kimi hansıları qeyd etmək olur

                  Mövzu № 13.    Turizm məhsulunun hərəkətə gətirilməsində turizm sərgiləri və reklam                                              Seminar planı
Turizm məhsulunun hərkətə gətirilməsinin məqsədləri hansılardır
Agentliklərə təlabat hansı səbəblərdən yarana bilər
Sərgidə iştirak etməyin məqsədləri necə müəyyən edilir
Amerika mütəxəssisi Polits informasiya bazarını tətqiq edərək reklamın neçə əsas  
     qanunu formalaşdırdı

                                          Mövzu № 14.  Turizm məhsulunun satışının yeni kanalları
                                               Seminar planı
İnternetin müəssisələrə verdiyi üstünlüklər hansılardan ibarətdir
Famturların əsas vəzifələri

                   Mövzu № 15.  Turizm sənayesi                                           Turizm sənayesində müəssisə və təşkilatlar
                                           Turizm tələbinə təsir edən amillər
                                                  Seminar planı
Turizm sənayesi
Turizm sənayesi daha geniş anlamda necə başa düşülür
Turizm xidmətlərinə hansılar daxildir
Turizmin maddi texniki bazası
Xidmət növlərinə görə turizm müəssisələrinin hansı tipləri mövcuddur
Turagentlər
Turoperatorlar
Turist birlikləri
Turkorporosiyalar
Mehmanxana kompleksləri
Tənii ekoloji amillər
Sosial amillər
Siyasi amillərшаблоны для dle 11.2